• NOVĚ NABÍZÍME KONÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH KURZŮ U VÁS DOMA.

Dříve vyslovené přání

Co je dříve vyslovené přání:

Institut dříve vysloveného přání upravuje § 36 ZZS. V dříve vysloveném přání může člověk předem vyslovit souhlas nebo nesouhlas poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí pro případ, že jeho zdravotní stav mu neumožní tento souhlas či nesouhlas vyslovit (např., bezvědomí). Platnost dříve vysloveného přání není nijak zákonem omezena.

Co musí obsahovat:

 • musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta
 • musí obsahovat písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí.
  • Poučení musí provést lékař v oboru všeobecného praktického lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiný ošetřující lékař v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.
  • Pro jistotu je dobré mít podpis lékaře, který poskytl poučení, přímo v dokumentu dříve vysloveného přání pacienta.

Kdy je poskytovatel zdravotních služeb povinen jej respektovat:

V situaci kdy pacient není schopen vyslovit svůj souhlas nebo nesouhlas, protože v opačném případě se vždy bude dávat přednost jeho vůli vyjádřené osobně v daném okamžiku. Poskytovatel však musí mít dříve vyslovené přání k dispozici. Mezi podmínky pro uplatnění dříve vysloveného přání patří vznik situace, která byla přáním předpokládaná a formulovaná.

Poskytovatel  zdravotních služeb jej nemusí respektovat pokud:

 • bylo učiněno bez nezbytného poučení pacienta lékařem
 • nebylo opatřeno úředně ověřeným podpisem
 • dříve vyslovené přání nabádá k aktivnímu způsobení smrti
 • splnění dříve vysloveného přání může ohrozit jiné osoby
 • poskytovatel zdravotní služby neměl v době zahájení zákroku dříve vyslovené přání k dispozici, a přerušení zákroku by vedlo k aktivnímu způsobení smrti
 • pokud by od doby, kdy bylo dříve vyslovené přání učiněno, došlo v poskytování příslušných zdravotních služeb k takovému vývoji, že by bylo možno důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím.
 • Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.

Pacient může učinit dříve vyslovené přání i ve chvíli, kdy byl převzat do péče, i kdykoliv v průběhu hospitalizace. Poučení mu bude poskytnuto lékařem, s nímž toto dříve vyslovené přání souvisí. Dříve vyslovené přání učiněné v průběhu hospitalizace musí být zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci a opatřeno podpisem pacienta, příslušného zdravotnického pracovníka a svědka. V tomto případě se již nevyžaduje úřední ověření podpisu pacienta.

Samotná existence tohoto dokumentu však nezajistí pacientovi, že bude postupováno podle jeho deklarované vůle a v praxi  může být zapotřebí, aby byl někdo schopen se domáhat postupu dle dříve vysloveného přání. Proto je možné spojit dříve vyslovené přání s předběžným prohlášením dle ustanovení § 38 zákona č. 89/2012 Sb. V předběžném opatření je uvedena osoba , která bude pacienta zastupovat v rozhodování o další péči, případně kdo se má stát jeho opatrovníkem. Osoba uvedená v předběžné prohlášení musí být seznámena s obsahem dříve vysloveného přání a obsahem dříve vysloveného přání je při zastupování vázána. Tato osoba by měla mít oprávnění vyžadovat informace o zdravotním stavu pacienta, nahlížet do zdravotnické dokumentace a zejména možnost vyslovit za pacienta souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Osoba vedená v  předběžné prohlášení může informovat poskytovatele zdravotních služeb o dříve projeveném přání a také bude disponovat potřebnými oprávněními se jménem pacienta domáhat respektování tohoto přání.

Náležitosti předběžného prohlášení:

Předběžné prohlášení může být sepsáno buď formou veřejné listiny nebo musí být podepsáno dvěma svědky. Jsou-li dříve vyslovené přání a předběžné prohlášení spojené do jedné listiny a není-li volena forma veřejné listiny, musí dokument obsahovat náležitosti pro dříve vyslovené přání, úředně ověřený podpis pacienta a také podpisy dvou svědků.

Pokud máte v úmyslu použít při porodu dříve vyslovené přání, pak je dobré si k jeho sepsání přizvat zkušeného odborník. Ten Vám pomůže sepsat vše dle právních norem ČR.

Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službác

zdroj: https://www.pravniprostor.cz
http://ferovanemocnice.cz/

Komentáře jsou uzavřeny.

 • Doporučujeme:

  logo-karolinka